Skip to main content

Deurbeleid

1. Minimale leeftijd is 18 ; met uitzonderingen van bruiloften ,schoolfeesten en verjaardagen. Legitimatie is verplicht wanneer het beveiligingspersoneel daar om vraagt . Er worden geen Alcoholische dranken aan gasten onder 18 jaar geschonken.

Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van de Locatie dat gedeelte waartoe men gerechtigd is.

De volgende zaken mogen niet mee naar binnen worden genomen:
– gevaarlijke voorwerpen, waaronder wapens, messen, glas- en/of blik;
-eet- en drinkwaren;
– (soft/hard)drugs en alcohol;
-giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk;
-skates, fietsen, steps, skateboards etc.;
-(huis)dieren;
-professionele foto- en video- en audio opnameapparatuur
-voetbalshirts of andersoortige groepsshirts
-alle overige zaken welke, naar het uitsluitende oordeel van de directie van de Locatie en de door de directie van de Locatie aangewezen personen, een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en openbare orde.

De door de directie van de locatie aangewezen personen hebben het recht om een ieder die zich in de Locatie bevindt te visiteren, en om ongeoorloofde voorwerpen in beheer te nemen. In beheer genomen voorwerpen worden na afloop van het bezoek aan het gebouw aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk verboden voorwerpen.

Groepen (vanaf 4 personen), kunnen geweigerd worden.

Garderobe is in de Locatie verplicht. U krijgt u eigendommen alleen retour op vertoon van een garderobeticket. De aansprakelijkheid is ten alle tijden tot een maximum van 150€.

Huisregels in de Locatie:

Toepasselijkheid

1. Deze Huisregels zijn van toepassing op iedereen die zich bevindt in de Locatie.

Het deurbeleid geeft informatie over toegangseisen die gelden voor de Locatie.

Algemeen

2. Volg altijd de aanwijzingen op van de door de directie van de Locatie aangewezen bevoegde personen. In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie of de door de directie aangewezen personen.In de Locatie:

3. Het is verboden in de Locatie te roken, met uitzondering van de daarvoor aangewezen ruimtes.

4. Het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs is verboden.

5. Het is verboden in staat van dronkenschap de Locatie te betreden of in de Locatie aanwezig te zijn.

6. Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, brandblusmiddelen te blokkeren.

7. Het is verboden schade toe te brengen aan goederen of personen of zich zodanig (hinderlijk) te gedragen dat dergelijke schade dreigt. Met name is het verboden op stoelen te gaan staan of het podium te beklimmen.

8. Voorts is het verboden zich op zodanige wijze te gedragen (waaronder, maar niet beperkt tot, het dragen van bepaalde kleding, het doen van bepaalde uitspraken), welke naar het uitsluitende oordeel van de directie een verstoring van de orde (kan) opleveren.

9. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen is slechts toegestaan wanneer de directie of organisator van het evenement hiervoor toestemming heeft gegeven. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van De Locatie is niet toegestaan.

10. Het te koop aanbieden van – en/of anderszins (doen) verspreiden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, t-shirts, posters en dergelijke en het verspreiden van folders, flyers en andere reclame uitingen in De Locatie en directe omgeving, is slechts toegestaan indien daarvoor vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van de directie van de Locatie.

11. De Locatie is gerechtigd om opnamen van bezoekers van een evenement te maken en deze te projecteren op de schermen binnen De Locatie. Bovendien is De Locatie gerechtigd om deze opnamen beschikbaar te stellen voor gebruik door haar partners.

12. Afval, waaronder dat van genuttigde dranken en etenswaren, dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde containers.

13. De Locatie schenkt alleen alcohol aan personen boven 18 jaar. Het is niet toegestaan voor bezoekers onder de 18 jaar om alcohol te kopen of te nuttigen, en voor bezoekers om alcohol door te geven aan personen onder de 18 jaar. Bezoekers die dit verbod overtreden worden verwijderd.

Calamiteiten

14. Een ieder die zich in de Locatie bevindt, dient zich op de hoogte te stellen van vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden doormiddel van zichtbare nooduitgangborden.

15. De directie van De Locatie is gerechtigd om De Locatie te ontruimen indien daar naar haar mening aanleiding toe bestaat.

Beveiliging

16. De (camera)systemen in de Locatie registreren 24 uur per dag. De directie van de Locatie stelt op vordering van de bevoegde justitiële autoriteiten de opnamen ter beschikking.

Schadevergoeding

17. Het bezoeken van De Locatie geschiedt geheel op eigen risico. De Locatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. De Locatie is er niet voor verantwoordelijk wanneer de externe organisator besluit om een evenement af te gelasten.

De kosten van entreetickets welke via de Locatie-website zijn aangeschaft worden binnen 2 weken geretourneerd exclusief de administratiekosten.

18. Garderobe is in de Locatie verplicht. U krijgt u eigendommen alleen retour op vertoon van een garderobeticket. De aansprakelijkheid is ten alle tijden tot een maximum van 150€.

Ontzegging toegang en verwijdering

19. De door de directie van De Locatie aangewezen personen zijn te allen tijde bevoegd om personen die zich niet aan het huisreglement houden, of zich op enigerlei andere wijze storend of hinderlijk gedragen, de toegang te weigeren of uit de Locatie te verwijderen .Daarnaast kan aan deze personen een toegangsverbod worden opgelegd voor onbepaalde tijd. De duur van het toegangsverbod is afhankelijk van de ernst van de overtreding.

20. Constatering van strafbare feiten zal te allen tijde aan de politie worden gemeld. De door de directie van de Locatie aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen een aanhouding te verrichten en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.

Persoonsgegevens

21. De Locatie verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Wijziging

22. De Locatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze huisregels. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van de Locatie te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Klachtenregeling

23. Bezoekers die ten aanzien van de handhaving van de huisregels en of de uitvoering van het toegangsbeleid klachten hebben, kunnen deze doorsturen naar info@reverserotterdam.nl